Potvrde o usaglašenosti prema Pravilniku o RiTT

Podnošenje zahteva za izdavanje Potvrde o usaglašenosti

Za izdavanje Potvrde o usaglašenosti potrebno je da nam na Vašem memorandumu ili putem e-maila podnesete zahtev koji mora da sadrži: Vaše poslovno ime, adresu, matični broj, PIB, podatke za kontakt (e-mail, telefon, faks).


Ukoliko za opremu za koju podnosite zahtev već imate EMC i/ili LVD potvrdu izdatu od strane "Kvaliteta", molimo da to naglasite, jer ćemo u tom slučaju moći da Vam umenjimo cenu za izdavanje RiTT potvrde, a i sam postupak izdavanja može kraće da traje.


Prema članu 5. "Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaja isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (Službeni glasnik RS, 98/09), uz podnošenje zahteva OBAVEZNO je da podnesete i PISANU IZJAVU da zahtev za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevu iz Pravilnika o RiTTO nije podnet drugom imenovanom telu ili da je kod drugog imenovanog tela zahtev povučen.

Obaveštenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. .


Napominjemo da prema članu 18. Pravilnika podnosilac zahteva može da bude proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije!

Prema članu 3, stav 1, tačka 2) zastupnik je pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, odnosno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, koje je proizvođač pismeno ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja, a uvezi sa stavljanjem proizvoda na tržište Republike Srbije.

Ukoliko ste zastupnik proizvođača, potrebno je da nam dostavite i pismeno ovlašćenje za zastupanje izdato od strane proizvođača.


Za svaki uređaj za koji zahtevate Potvrdu potrebno je da popunite Formular pojedinačnog zahteva .

Molimo da koristite ovaj novi obrazac zahteva koji važi od 04. marta 2014. godine, a koji je promenjen po nalogu Ministarstrva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija


Kod prvog podnošenja zahteva za izdavanje RiTT Potvrda obavezno je da nam dostative u papirnom obliku DVA PRIMERKA OVERENOG tipskog Ugovora o ocenjivanju usaglašenosti sa druge strane ovog Formulara. Nakon overe sa naše strane, jedan primerak ćemo Vam vratiti.
Dokumenta potrebna za izdavanje potvrda prema Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ili skraćeno RiTT oprema:
 • Popunjen i overen zahtev za izdavanje potvrde prema Pravilniku za RiTT opremu (U zahtevu postoje polja koja su obavezna i ona moraju biti popunjena u suprotnom zahtev se smatra nekompletnim).

  Formular pojedinačnog zahteva možete preuzeti ovde .

  Obavezno: (Na drugoj strani zahteva se nalazi ugovor koji treba da potpišete i overite pečatom samo prvi put kada šaljete zahtev za izdavanje potvrde prema RiTT pravilniku i da pošaljete u originalu poštom).

 • Declaration of conformity izdata od strane proizvođača sa navedenom direktivom 1999/5/EC RiTTE direktiva i standardima koji se odnose na RF spektar, EMC, Safety.

  Obavezno: (Za izdavanje potvrde o usaglašenosti potrebno je da dostavite Deklaraciju overenu pečatom i potpisom ovlašcenog lica  iz Vaše firme i to u elektronskom obliku prilikom podnošenja zahteva mail-om, a taj overeni original nam dostavite poštom).

 • Ispitne izveštaje (test report) prema harmonizovanim stadardima koji su navedeni u Declaration of conformity izdatoj od strane proizvodjača:

  • RF test report prema standardima iz deklaracije za RF Spektar.

  • EMC test report prema standarima iz deklaracija za EMC.

  • Safety test report prema standardima iz deklaracije za Safety.

  • Test report prema standardima koji se odnose na ogranicenja izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima.

 • Idejni projekat, proizvodne nacrte i šeme komponenata i drugih sastavnih delova (ukoliko posotoji).

 • Opise i objašnjenja potrebna za razumevanje navedenih proizvodnih šema i nacrta za rad uredaja (ukoliko postoji).

 • Napominjemo da prema Pravilniku podnosilac zahteva može da bude samo pravno lice registrovano na teritoriji Republike Srbije!Za izdavanje Potvrde, a na osnovu člana 18 i Priloga 1 Pravilnika o RiTT, potrebno je da nam za svaki uređaj dostavite

 • original Deklaracije o usaglašenosti ili overenu fotokopiju u PAPIRNOM OBLIKU - deklaraciju NIJE potrebno prevoditi i nije obavezno overavati je u sudu ili opštinskom organu, dovoljan je pečat podnosioca zahteva, ime i prezime ovlašćenog lica i njegov potpis
 • Pisanu izjavu da zahtev za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevu iz Pravilnika o RiTTO nije podnet drugom imenovanom telu ili da je kod drugog imenovanog tela zahtev povučen.
i tehničku dokumentaciju koja mora da sadrži sledeće:

 • opšti opis uređaja;
 • idejni projekat, proizvodne nacrte i šeme komponenata i drugih sastavnih delova;
 • opise i objašnjenja potrebna za razumevanje navedenih proizvodnih šema i nacrta za rad uređaja;
 • spisak harmonizovanih standarda koji su primenjeni u potpunosti ili delimično, a kada harmonizovani standardi ne postoje ili nisu primenjivi, opise i objašnjenja rešenja na osnovu kojih je ostvareno da bitni zahtevi iz člana 4. ovog pravilnika budu ispunjeni;
 • rezultate sprovedenih proračuna, ispitivanja i dr.;
 • izveštaje o obavljenim ispitivanjima i merenjima.Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi bilo čega gore navedenog ili oko popunjavanja i podnošenja zahteva, molimo da nas kontaktirate.

Pravilnik o RiTT opremi

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je 2012. godine donelo Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 11/2012 od 14.02.2012. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o RiTT). Pravilnik o RiTT je stupio na snagu 22.02.2012. godine, a primenjuje se od 1. juna 2012. godine.

Njime je propisano da je za određene grupe proizvoda neophodno pribavljanje Potvrde ili Izjave o usaglašenosti (u daljem tekstu: Isprave o usaglašenosti) da bi se mogli staviti u upotrebu u Republici Srbiji.

Pravilnik implementira Direktivu EU 1999/05 o radio opremi i telekomunikacionoj termalnoj opremi i uvodi novi sistem ocenjivanja usaglašenosti za RiTT opremu u skladu sa evropskim regulatornim okvirom i praksom.


Rešenjem Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija broj 345-01-00244/2013-07 od 22.10.2013. "Kvalitet" a.d. je imenovan za telo za ocenjivanje usaglašenosti prema ovom Pravilniku.


Spisak srpskih standarda koji se odnose na RiTT opremu možete naći ovde: Spisak RiTT standarda

Na koju se opremu Pravilnik o RiTT primenjuje

Član 2 Pravilnika o RiTT navodi da se on primenjuje na RiTT opremu, kao i na medicinske uređaje i aktivne medicinske implantate koji za svoj rad upotrebljavaju radio-talase, kao i na uređaje koji se, kao sastavni delovi ili kompletni uređaji, ugrađuju u vozila.


Ovaj pravilnik se NE primenjuje na:

 • RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na tržištu;
 • RiTT opremu koja je namenjena pomorskim i vazduhoplovnim radio-komunikacijama, a koja je predmet posebnih propisa;
 • radio i televizijske prijemnike namenjene isključivo za prijem radio i televizijskih programa;
 • RiTT opremu koju isključivo za svoje potrebe koriste državni organi nadležni za poslove odbrane, za unutrašnje poslove i Bezbednosno-informativna agencija.

Oprema za koju je "Kvalitet" imenovan za izdavanje Potvrda i Izjava

Prema Rešenju o imenovanju "Kvalitet" može da izdaje Potvrde i Izjave za sledeću opremu:
 • Uređaji informacione tehnologije
 • Industrijski, naučni i medicinski (ISM) radiofrekvencijski uređaji
 • Uređaji kratkog dometa (SRD):
  • nespecificirani
  • SRD za nalaženje i praćenje
  • širokopojasne bežične mreže za prenos podataka
  • SRD za radiodetereminacijske primene
  • SRD za alarme
  • SRD za upravljanje modelima
  • SRD za sa induktivnom primenom
  • radio mikrofone i slušne aparate
  • radio frekvencijske sisteme za identifikaciju (RFID)
  • aktivne medicinske implatante i pridružene periferne uređaje
  • bežična primena u zdravstvu
  • Uređaji informacione tehnologije
  • SRD za bežične audio primene

Napominjemo da JOŠ UVEK NISMO imenovani za izdavanje Potvrda i Izjava za:

 • mobilne telefone,
 • 3G uređaje, odnosno sve uređaje koje rade na frekvencijama na kojim mobilni operatori pružaju svoje usluge, 900/1800/2100/2600MHz i u skorijoj budućnosti 800MHz opseg.

Koju Potvrdu izvaditi: RiTT ili EMC, LVD, MD?

Vlada Republike Srbije je 03.04.2015. godine donela "Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribaljvanje određenih isprava" koja je stupila na snagu 11.04.2015. godine.

U Prilogu 6 Odluke je definisano za koju je opremu potrebno pribaviti Isprave o usaglašenosti prema Pravilniku o RiTT. Ukoliko oprema koju planirate da stavite na tržiše/upotrebu u Republici Srbiji ima tarifnu oznaku koja se nalazi u Prilogu 6, obavezno je pribavljanje RiTT potvrde.

Ukoliko imate nedoumicu da li je potrebno za neku opremu pribaviti Potvrdu o usaglašenosti, obratite se Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za mišljenje.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.