Postupak sertifikacije sistema menadžmenta

Izjava o poštovanju nepristrasnosti

"Kvalitet" a.d. Niš je organizovan i radi kao nepristrasna, kompentna, odgovorna organizacija, tako da kod svojih klijenata obezbeđuje potpuno poverenje u sistem sertifikacije. O principima na kojima se bazira naše poslovanje možete pročitati u sledećem dokumentu:
Izjava o poštovanju nepristrasnosti

POSTUPAK SERTIFIKACIJE sistema menadžmenta

Detaljan opis postupka sertifikacije sistema menadžmenta pogledajte u sledećem dokumentu: Pravilnik za sertifikaciju sistema menadžmenta, a u nastavku je srkraćeni opis.

 • informativni razgovor
 • podnošenje zahteva
 • priprema i usaglašavanje
 • proveru u fazi 1
 • proveru u fazi 2
 • izdavanje sertifikata
 • nadzor

Svi troškovi koji se odnose na postupak sertifikacije definisani su cenovnikom "Kvalitet-a" i važećim propisima.

Informativni razgovor

Informativni razgovor se obavlja se radi upoznavanja i predstavljanja postupka sertifikacije.

Informativni razgovor se obavlja telefonom ili neposredno.

Podnošenje zahteva

Da bismo počeli sa procesom sertifikacije potrebno je da popunite sledeće obrasce:

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa popunjavanjem ovih formulara, mi ćemo Vam pomoći.

Nakon toga Vam potvrđujemo prijem zahteva i pristupamo obradi i preispitivanju zahteva, a Vi ste dužni da nam stavite raspolaganje traženu dokumentaciju iz zahteva za ocenjivanje i sertifikaciju (bilo u elektronskom obliku, bilo na papiru).

U svakom trenutku MOŽETE ODUSTATI od postupka sertifikacije, pri čemu ste dužni da platite stvarno nastale troškove do odustanka, a na osnovu ispostavljenog računa "Kvalitet-a".

Priprema i usaglašavanje

Priprema i usaglašavanje realizuju se na osnovu dogovora sa Vama i obuhvataju:

 • preispitivanje zahteva
 • određivanje i usaglašavanje sastava tima proveravača
 • dostavu poslovnika o kvalitetu i ostale dokumentacije za ocenjivanje.

PROVERA U FAZI 1

Ocenjivanje dokumentacije

Ocenjivanje dokumentacije je preliminarno ocenjivanje usklađenosti Vaše dokumentacije sistema menadžmenta sa zahtevima izabranog/izabranih standarda/modela.

Predocenjivanje

Predocenjivanje predstavlja posetu našeg ocenjivača Vašoj organizaciji, pregled postojeće dokumentacije, obilazak Vaših poslovnih i/ili proizvodnih prostorija. Predocenjivanje, u stvari, predstavlja proveru da li je Vaša organizacija spremna za proveru u fazi 2.

O predocenjivanju mi sačinjavamo izveštaj koji Vam dostavljamo, u kome se, između ostalog, navode i sve naše eventualne "zabrinutosti" i sve oblasti koje mogu da budu klasifikovane kao neusaglašenosti prilikom provere u fazi 2.

Nakon otklanjanja svih potencijalnih neusaglašenosti možemo da pristupimo proveri u fazi 2.

PROVERA U FAZI 2

Ocenjivanje

Pre samog ocenjivanja, mi izrađujemo program ocenjivanja, koji Vam i dostavljamo.

Nakon usaglašavanja programa ocenjivanja sa Vama, pristupa se samom ocenjivanju koje obavlja tim ocenjivača u Vašim prostorijama

Ocenjivanje predstavlja prikupljanje objektivnih dokaza o stepenu usaglašenosti primenjenih postupaka, aktivnosti i dokumentacije u ocenjivanoj organizaciji, sa zahtevima izabranog standarda-modela.

Ocenjivanje podrazumeva, između ostalog:

 • pregled dokumentacije,
 • razgovor sa zaposlenima,
 • posmatranje procesa rada itd.

Ocenjivanje može da se vrši za potrebe prve sertifikacije, nadzora, proširenja sertifikata (dodatno ocenjivanje) i ponovne sertifikacije.

Izdavanje sertifikata

Odluku o izdavanju sertifikata donosi naša Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta, ukoliko rezultati ocenjivanja potvrđuju usklađenost sa zahtevima izabranog standarda - modela.

Za donošenje odluke o izdavanju sertifikata, izdavanje  sertifikata i upisivanje u "Registar sertifikovanih organizacija" dužni ste da izmirite finansijske obaveze nastale u postupku ocenjivanja i sertifikacije.

Na sertifikatu je moguće da bude odštampan Vaš logo, i pre štampanja sertifikata isti Vam šaljemo na odobrenje.

Nadzor

Nadzor nad sertifikovanim sistemom menadžmenta može da bude redovan i vanredan.

Redovan nadzor nad imaocem sertifikata “Kvalitet”a.d. je OBAVEZAN jedanput godišnje, na osnovu obaveze imaoca sertifikata da održava uspostavljeni sistem menadžmenta. Datum prve nadzorne provere posle početne sertifikacije ne sme da bude posle više od 12 meseci od poslednjeg dana provere u fazi 2.

Vanredni nadzor vrši se u slučajevima opravdanih prigovora na imaoca sertifikata ili saznanja KVALITET-a a.d. da imalac sertifikata ne ispunjava uslove pod kojima mu je izdat sertifikat.

Troškovi nadzora obračunavaju se u skladu sa cenovnikom i nisu uračunati u cenu same sertifikacije.

Suspenzija i povlačenje sertifikata

U nekim slučajevima (i to samo kada se preduzeće čiji je sistem menadžmenta sertifikovan ne pridržava pravila sertifikacije ili ne održava svoj sistem menadžmenta), može doći do toga da "Kvalitet" mora da suspenduje ili povuče sertifikat.

Sva preduzeća kojima su sertifikati suspendovani ili povučeni ne smeju prilikom reklamiranja svojih proizvoda/usluga da se pozivaju na sertifikaciju.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.