Politika kvaliteta

Izjava o politici kvaliteta

Obzirom na sve veću konkurenciju na domaćem i međunarodnom tržištu, osim cene i roka izvršenja, kvalitet usluga igra odlučujuću ulogu. Posebna pažnja mora da se posveti renomeu preduzeća i ispunjenju zahteva za sisteme menadžmenta, koji su definisani u važećim izadanjima domaćih i međunarodnih standarda za kvalitet:

  • SRPS ISO/IEC 17025,
  • SRPS ISO/IEC 17065,
  • SRPS ISO/IEC 17020,
  • SRPS ISO/IEC 17021.

Zaštitni znak našeg preduzeća mora da bude visoki nivo kvaliteta usluga i da uliva veliko poverenje kod korisnika naših usluga. S tim u vezi rukovodstvo je obavezno da se stara da svi postupci ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, provera i sertifikacije sistema menadžmenta, etaloniranja i kontrolisanja proizvoda budu propisani i da se obavljaju na standardan način tako da se ne vrši diskriminacija korisnika usluga.

Svi zaposleni i ugovorom angažovani u "Kvalitet"-u imaju osnovni zadatak da:
  • trajno i dosledno pružaju usluge visokog kvaliteta;
  • efikasno izvršavaju poslove i radne zadatake propisane i opisane u dokumentaciji sistema menadžmenta kvalitetom;
  • preventivnim merama i planiranjem obezbede pravilnu primenu procedura i uputstava sistema menadžmenta kvalitetom;
  • rade na unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom inoviranjem dokumenata, obukom osoblja i inoviranjem znanja i merne i ispitne opreme;
  • obezbede usaglašenost sa zahtevima za dobijanje i održavanje imenovanja i akreditacije za ispitivanje, sertifikaciju i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta, etaloniranje merne opreme i kontrole usaglašenosti proizvoda;
  • neguju korektan odnos prema korisnicima usluga uz ispunjavanje njihovih zahteva.

Svrha sistema menadžmenta kvalitetom je stalno poboljšavanje načina poslovanja preduzeća i unapređenje pružanja usluga našim korisnicima.

Rukovodstvo "Kvaliteta", a posebno rukovodilac Obezbeđenja kvaliteta, odgovorni su za ispunjavanje zahteva standarda prema kojima je preduzeće akreditovano, kao i za dosledno sprovođenje zahteva za održavanje, neprekidno poboljšavanje efektivnosti i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom.

Rukovodstvo "Kvaliteta" je obavezno da vodi računa da se obezbeđuje visok nivo kvaliteta usluga korisnicima i ostvaruje dobra inženjerska i profesionalna praksa.

U Nišu, 27.04.2015. godine

generalni direktor
Vladimir Vukašinović

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.