Potvrda o usaglašenosti (RiTT, EMC, LVD, MD)

Kako do Potvrde o usaglašenosti?

Informacije o postupku izdavanja Potvrda i Izajva o usaglašenosti prema "Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi" (RiTT) pogledajte našu stranicu RiTT Potvrde.
 1. Za dobijanje Potvrde o usaglašenosti najpre je potrebno je da nam podnesete zahtev putem e-maila ili na Vašem memorandumu, u kome, osim podataka o fašoj firmi (naziv, kontakt telefoni, e-mail, PIB) treba da kao i vrstu i tip proizvoda i proizvođača za koji želite Potvrdu. Takođe, potrebno je da navede Pravilnik na osnovu koga želi da Vam izdamo Potvrdu: RiTT, EMC, LV, MD. 2. popunite formular pojedinačnog zahteva (možete ga preuzeti ovde) za svaki proizvod ili grupu proizvoda za koji/e želite izdavanje Potvrde/a;

 3. dostavite Deklaraciju o usaglašenosti (original ili overenu fotokopiju) za svaki proizvod/grupu proizvoda izdatu od strane proizvođača ili njegovog zastupnika prema važećoj EMC direktivi (2004/108/EC) i/ili LVD direktivi (2006/95/EC) i/ili MD (direktivi za mašine 2006/42/EC).
  Primer izgleda Deklaracije možete videti u sledećem dokumentu (preuzeto iz standarda SRPS ISO/IEC 17050-1:2005): Primer Deklaracije;

 4. dostavite potrebnu tehničku dokumentaciju (ispitni izveštaj ili neku drugu dokumentaciju) na osnovu koje je izdata deklaracija o usaglašenosti;

 5. Uputstvo za rukovanje na stranom i/ili srpskom jeziku, u zavisnosti od vrste proizvoda. Za izdavanje Potvrde prema "Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona" (LVD) obavezno je i uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku;

 6. dostavite izjavu o identičnosti (ovo je opciono);

 7. dostavite ostalu dokumentaciju potrebnu za izdavanje Potvrde.
Upozoravamo Vas da se i u "Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti" u članu 13. navodi: "Isporučilac koji stavlja aparat na tržište Republike Srbije uz aparat prilaže uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku."
Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte nas, pa ćemo Vam pomoći i oko podnošenja zahteva i ostalog gore navedenog.

2. Pojedinačni zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

 • Podnosilac zahteva: podaci o firmi koja podnosi prijavu, naziv firme, adresa i podaci za kontakt  telefon, telefaks i e-mail, ako postoje.
 • Proizvođač: naziv, zemlja, grad i adresa proizvođača.
 • Naziv proizvoda: naziv proizvoda (npr. frižider, televizor, štampač...).
 • Tip proizvoda: tipska oznaka proizvoda.

i opciono:

 • Broj izvještaja, datum izdavanja i naziv laboratorije koja ga je izdala na osnovu koga se traži izdavanje Potvrde.

3.1. Deklaracija o usaglašenosti (za Potvrdu na osnovu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti) TREBA da sadrži:

 1. pozivanje na Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti;

 2. podatke o identifikaciji aparata;

 3. poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta proizvođača i kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;

 4. podatke o izjavi o usaglašenosti aparata koju je izdalo Imenovano telo, kao i podatke o Imenovanom telu koje je tu izjavu izdalo;

 5. mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;

 6. identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.

3.2. Deklaracija o usaglašenosti (za Potvrdu na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona) TREBA da sadrži:

 1. poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta proizvođača i, kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;

 2. opis električne opreme sa podacima koji omogućavaju bližu identifikaciju električne opreme (vrsta proizvoda, tip proizvoda...);

 3. pozivanje na Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona;

 4. pozivanje na primenjene srpske standarde sa spiska važećih standarda;

 5. pozivanje na tehničke specifikacije u kojima su sadržani zahtevi za usaglašenost, gde je to odgovarajuće;

 6. podatke o izjavi o usaglašenosti koju je izdalo Imenovano telo, ako je ono sprovodilo ili učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti električne opreme u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, kao i podatke o Imenovanom telu koje je izdalo tu izjavu;

 7. poslednje dve cifre godine u kojoj je stavljen znak usaglašenosti;

 8. mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;

 9. identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.

4. Tehnička dokumentacija

Dokumentacija mora, u meri koja je potrebna za ocenu usaglašenosti, da sadrži podatke o projektovanju, izradi i radu električne opreme, a naročito:
 1. izveštaj o ispitivanjima
 2. opis proizvoda sa uputstvom za rad i tehničke karakteristike na srpskom jeziku;
U zavisnosti od vrste uređaja, potrebno je dostaviti i "tehnički fajl" (Technical file) proizvoda koja može sadržati:
 1. idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenti, podsklopova, strujnih kola i dr.;
 2. opise i objašnjenja potrebna za razumevanje crteža i šema iz podtačke 2) ove tačke, kao i rada električne opreme;
 3. spisak standarda koji su primenjeni u celini ili delimično, kao i opis rešenja za postizanje usaglašenosti sa zahtevima ovog pravilnika ako standardi nisu primenjeni;
 4. rezultate proračuna prilikom projektovanja, izvršenih ispitivanja i dr.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.