Istorijat

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET osnovano je 1981. godine izdvajanjem tri laboratorije i17 radnika iz sastava Elektronske industrije RO TELEVIZIJE u Nišu. Preduzeće je do 1990.godine u skladu sa zakonskim promenama, prošlo kroz nekoliko organizacionih transformacija.

Uz rad na organizacionim transformacijama i proširenju delatnosti preduzeća, započeta je izgradnja novog radnog prostora veličine od oko 2 000 kvadratnih metara koji je završen 1988.godine.

Do kraja 1989.godine organizacija je preuređena i organizovana po ugledu na međunarodne organizacije iz oblasti kvaliteta.

Početkom 1990. godine KVALITET je izašao iz sistema ELEKTRONSKE INDUSTRIJE i formiran kao nezavisna i samostalna organizacija.

Godine 1991. laboratorije KVALITETA dobijaju status priznate CB laboratorije za ispitivanje, a od avgusta 2005. KVALITET postaje NCB (Nacionalno sertifikaciono telo), u okviru CB šeme IECEE sistema (IEC sistem za ispitivanje usaglašenosti i sertifikaciju električne opreme i komponenata) u okviru koje se međusobno priznaju sertifikati i rezultati ispitivanja usaglašenosti proizvoda i komponenata . Ovim se KVALITET svrstao u preduzeća sa međunarodnim renomeom i ugledom.

KVALITET je u periodu od osnivanja do uvođenja sistema akreditacije u zakonsku regulativu imao ovlašćenja za vršenje poslova obaveznog atestiranja elektrotehničkih proizvoda i metrološku proveru ispravnosti merila od strane tadašnjh nadležnih institucija "Saveznog zavoda za standardizaciju" i "Saveznog zavoda za mere i dragocene metale".

Pod nazivom Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET organizacija posluje od 23.juna 2000.godine.

KVALITET je sada nezavisna, neutralna i neprofitna organizacija. Raspolaže modernim sopstvenim radnim prostorom, opremom i stručnim kadrovima.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.