Često postavljana pitanja

Pitanje: Šta je potrebno za dobijanje Potvrde o usaglašenosti?
Odgovor: Za izdavanje Potvrde/a o usaglašenosti potrebno je dostaviti:
  • Zahtev na memorandumu (ZM) u kome navodite po kom pravilniku zahtevate potvrdu, naziv, tip i proizvodjača proizvoda-opreme.
  • Popunjen i overen obrazac Z00FO00 koji se nalazi ovde.
  • Deklaraciju/e o usaglašenosti izdatu/e od strane proizvodjača ili njegovog zastupnika prema vazecoj EMC (Direktivi za Elektromagnetsku kompatibilnost 2004/108/EC), LVD (Low Voltage Directive - Direktivi za niskonaponsku opremu 2006/95/EC) i MD (direktivi za masine 2006/42/EC). U deklaraciji se zavisno od vrste proizvoda navode direktive koje se odnose na taj proizvod.
  • EMC, LVD i MD izvestaj (test report)zavisno od vrste proizvoda. Ukoliko nema raspoloživih izveštaja o ispitivanju, "Kvalitet" a.d za proizvode za koje ima akreditaciju i imenovanje, na zahtev klijenta može uraditi potrebna ispitivanja i izvestaje po harmonizovanim standardima.
  • Uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku.
Pitanje: Da li Sertifikati i dalje važe?
Odgovor: Sertifikati izdati po staroj regulativi prestali su da važe 1.01.2012 godine. Od tada za uvoz i plasman proizvoda na tržište Republike Srbije moraju se imati Potvrde o usaglašenosti čija je važnost ograničena na 3 godine od datuma njenog izdavanja.
Pitanje: Kada se šalje Izjava o identičnosti?
Odgovor: Kod podnošenja zahteva mora se voditi računa da su podaci o proizvodu navedeni u priloženim dokumentima istovetni. Ukoliko ima razlike u podacima mora da se dostavi i Izjava o identičnosti izdata od strane proizvođača da se radi o istom proizvodu, a da je razlika nastala npr. zbog nove robne marke, izmena koje nisu bitne za usaglašenost proizvoda sa ispitanim i slicno.
Pitanje: Šta ako ne mogu da dobijem Izveštaj o ispitivanju (Test Report)?
Odgovor: Ukoliko nema raspoloživih izveštaja o ispitivanju, "Kvalitet" a.d za proizvode za koje ima akreditaciju i imenovanje, na zahtev klijenta može uraditi potrebna ispitivanja i izveštaje po harmonizovanim standardima. U tom slučaju potrebno je dostaviti uzorak/ke i dokumentaciju kako je navedeno ispod. Ukoliko proizvodi ispunjavaju zahteve harmonizovanih standarda "Kvalitet" a.d. će izdati odgovarajuću potvrdu ili izjavu o usaglašenosti. Potrebna dokumentacija za ispitivanje:
  • električnu šemu proizvoda
  • montažnu šemu proizvoda
  • spisak ugrađenih sastavnih delova
  • uzorak ili više uzoraka ako se to zahteva standardom

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.