Akreditacije i imenovanja

Mi smo nezavisna, neutralna i neprofitna organizacija sa jedinim ciljem da postigne poslovnu izvrsnost i bude u grupi organizacija koje predstavljaju lidere u poslu kojim se bave."Kvalitet" a.d. Niš je od strane Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija 22.10.2013. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema "Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi" (RiTT) - Rešenje Ministarstva 345-01-00244/2013-07 od 22.10.2013.. Više o izdavanju Potvrda i Izjava prema ovom Pravilniku možete naći na našoj stranici RiTT Potvrde.

Od strane Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj (sadašnje Ministarstvo privrede) Imenovano smo telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:


"Kvalitet" a.d. Niš je 06. juna 2012. dobio proširenje obima imenovanja prema Pravilniku o bezbednosti mašina:

Dana 22. decembra 2014. doneto je i Rešenje o proširenju obima imenovanja prema Pravilniku o bezbednosti mašina na postupak izdavanja isprava o usaglašenosti za sve mašine iz Priloga 4 Pravilnika, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti, u skladu sa članom 10. stav 2. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti, bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti.


"Kvalitet" a.d. Niš je 29.2.2012. dobio proširenje obima imenovanja prema Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti:


Na osnovu Rešenja Ministarstva finansije i privrede od 28.02.2013. godine, promenjena su lica ovlašćena za potpisivanje isprava o usaglašenosti:


Naš jedinstveni registracioni broj imenovanog tela je И005.


Prva smo organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT-a), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS-a) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Od strane Akreditacionog tela Srbije akreditovani smo:


Preko 25 godina smo na privrednom prostoru Srbije na kome se profesionalno bavimo ocenjivanjem usaglašenosti proizvoda, dugogodišnji smo član međunarodne CB šeme u koju su uključene najbolje ispitne laboratorije i sertifikaciona tela iz najrazvijenijih zemalja sveta.

Naša misija je da kao pouzdan i kompetentan partner kompanijama pružimo uslugu ispitivanja, sertifikacije i kontrolisanja proizvoda i sistema menadžmenta, na optimalan način.

Planiramo razvijanje novih poslova i održavanje dugoročne konkurentnosti kroz profesionalni rad, neprestana unapređenja tehnologije i organizacije poslovnog procesa i kroz permanentno obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.