Akreditacija

KVALITET a.d. vrši ocenjivanje i sertifikaciju sistema menadžmenta (upravljanja) prema:

  • SRPS ISO 9001:2008
  • SRPS ISO 14001: 2005
  • SRPS OHSAS 18001:2008
  • SRPS EN ISO 22000:2007
  • CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003
  • SRPS EN ISO 13485:2008

"Kvalitet" je AKREDITOVANO sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta za sledeće oblasti:Za standard SRPS ISO 14001:2005

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA17 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 24 izuzev 24.46, 25 izuzev 25.4, 33.11
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
EA19 Proizvodnja električnih i optičkih uređaja 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1


Za standard SRPS OHSAS 18001:2008

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA17 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda 24 izuzev 24.46, 25 izuzev 25.4, 33.11


Za standard SRPS ISO 9001:2008

EA code Naziv i opis delatnosti NACE code
EA3 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvana DA
EA4 Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda DB
EA6 Prerada drveta i proizvoda od drveta DD
EA7 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira DE 21
EA9 Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem. Reprodukcija snimljenih medija DE 22.2, 22.3
EA14 Proizvodnja proizvoda od gume i proizvoda od plastičnih masa. DH
EA15 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala izuzev proizvodnje cementa, kreča i gipsa i proizvodnje proizvoda od betona, cementa ili gipsa DI 26 izuzev 26.5, 6
EA16 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa. Proizvodnja proizvoda od betona, cementa ili gipsa DI 26.5, 26.6
EA17 Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda DJ
EA18 Proizvodnja mašina i uređaja na drugom mestu nepomenuta DK
EA19 Proizvodnja električnih i optičkih uređaja DL
EA23 Proizvodnja nameštaja; proizvodnja raznovrsnih proizvoda, na drugom mestu nepomenuta DN 36
EA27 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. Proizvodnja i snabdevanje parom i doplom vodom. 35.3, 36
EA28 Građevinarstvo F
EA29 Trgovina na veliko i trgovina na malo; opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo G
EA31 Saobraćaj, skladištenje i veze I
EA33 Kompjuterske i srodne delatnosti K72
EA34 Istraživanje i razvoj. Arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti K 73, 74.2
EA35 Ostale poslovne aktivnosti izuzev arhitektonskih i inženjerskih aktivnosti i tehničkih saveta K 74 izuzev 74.2
EA36 Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje L
EA39 Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti O

Kvalitet a.d. Niš


Srbija, 18116 Niš

Bul. Sv. Cara Konstantina 82-86

PAK 703630

Tel.: 018-550-766, 550-624, 551-022, 550-067

Fax: 018-550-636, 550-068

ostali podaci...


office@kvalitet.co.rs

Prigovori i žalbe


Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati ovde.